Jednoduchý záznamový zesilovač
Simple record amplifier

Tento záznamový zesilovač umožňuje spolu se snímacím zesilovačem (např. tímto) sestavit jednoduchý kazetový magnetofon. Blokové schéma magnetofonu odpovídá obr. 2 zde. Vynechán je potlačovač šumu (bude někdy později) a systém dynamické regulace předmagnetizace. Ten je součástí složitějšího záznamového zesilovače [1], jehož popis se na těchto stránkách také někdy objeví.

Popis zapojení

Schéma záznamového zesilovače je na obr. 1, přepínače jsou nakresleny v poloze "záznam". Signál určený k záznamu prochází na korekční zesilovač s tranzistorem T1. Záznamové korekce určuje obvod v emitoru tranzistoru. Vhodná kombinace jakosti RLC obvodu a jeho rezonančního kmitočtu umožňuje poměrně přesně aproximovat útlum "přes pásek" na vysokých kmitočtech. Korekce jsou navrženy pro pásky typu I (Fe). Tento jednoduchý zesilovač se používá v mnoha továrně vyráběných (japonských) přístrojích, jen je doplněn o přepínání korekcí pro jiné typy pásků. Zesílený signál postupuje přes R6 na záznamovou hlavu. Přes kondenzátor C4 si přidává předmagnetizační proud. U záznamu je důležitá velikost záznamového a předmagnetizačního proudu, nikoli napětí na hlavě. Pro snadnější měření těchto proudů je do obvodu přidán R7.

Oscilátor používá mazací hlavu jako součást rezonančního obvodu. Kmitočet oscilátoru by měl být asi 60 až 80 kHz. Bude-li kmitočet odlišný, má hlava jinou indukčnost. V takovém případě bude třeba změnit kapacitu kondenzátorů C5 až C7. Mazací hlava hlava musí mít feritové jádro s jasně viditelnou štěrbinou. Její stejnosměrný odpor bude zanedbatelný. Indukčnost mazacích hlav bývá 0,3 až 2 mH Pro toto zapojení je vhodnější hlava s menší indukčností. Hlavy s permaloyovým jádrem jsou určeny pro stejnosměrné mazání a oscilátor s nimi nefunguje! Pokud oscilátor kmitá, je na bázi T2 oproti bázi T3 záporné napětí - polarita C8 je správná.


Obr. 1. Záznamový zesilovač pro kazetový magnetofon
Figure 1. Record amplifier for cassette recorder

Na obr. 2.je zapojení indikátoru úrovně vybuzení. Já jsem jej použil s ručkovým měřidlem, lze k němu však připojit i některý z budičů LED - např. A277 nebo LM3914. Indikátor měří špičkovou úroveň signálu.


Obr. 2. Indikátor úrovně
Figure 2. Level indicator

Nastavení

Nejdříve nastavíme předmagnetizační proud. Milivoltmetrem měříme napětí v bodě X proti zemi. Předmagnetizační proud je pro většinu běžných hlav a pásky Fe asi 400 až 450 mikroampér. Tomu odpovídá úbytek napětí 13,2 až 14,8 mV na odporu 33 Ohm. Předmagnetizační proud nastavíme společně pro oba kanály trimrem P2. Předmagnetizační proud v druhém kanále by se neměl lišit o více jak 10 %. Na oscilátoru by mělo být napětí asi 7 V a oscilátor by měl být schopen bezezbytku smazat nahranou kazetu, což si ověříme na jiném přístroji.

Podle použitého vstupního napětí (>0,3 V) nastavte P1 tak, aby signál s kmitočtem 1 kHz byl nahrán v plné úrovni. Úroveň zaznamenaného signálu ověřujeme na jiném, pokud možno správně nastaveném magnetofonu. Toto nastavení je stejně jen orientační, mezi magnetofony různých typů jsem naměřil rozdíly až 8 dB! Pro tuto úroveň signálu nastavíme i P3 v indikátoru tak, aby ukazoval plnou úroveň vybuzení, tj. 0 dB.

Máte-li k dispozici nf generátor a milivoltmetr, změřte kmitočtovou charakteristiku "přes pásek". Nahrajte si řadu kmitočtů, např. 30, 125, 250, 500 Hz a 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 kHz. Každý tón musí být nahrán alespoň několik sekund, abychom při přehrávání stačili přečíst údaj na milivoltmetru. Tóny jsou nahrány v úrovni -20 dB, tj. 10x menší vstupní napětí. Pak mohou nastat tyto případy:

a) Je-li kmitočtová charakteristika v toleranci 3 dB pro kmitočty od 125 Hz do 13 kHz není třeba korekční obvody nijak upravovat.

b) Kmitočtová charakteristika má nevyrovnaný průběh v rozsahu nízkých kmitočtů (pod 2 kHz) - snímací zesilovač má nevhodné korekce. Doporučuji zkontrolovat snímací zesilovač nahráním uvedené řady kmitočtů na pokud možno kvalitním magnetofonu (s vypnutým systémem Dolby). Zvlnění kmitočtové charakteristiky v oblasti pod 100 Hz je způsobeno opásáním pásku okolo magnetického obvodu hlavy.

c) Rezonanční kmitočet obvodu LC je příliš vysoký - zašroubujte více jádro cívky nebo zvětšete kapacitu C2.

d) Rezonanční kmitočet obvodu LC je příliš nízký - vyšroubujte více jádro cívky nebo zmenšete kapacitu C2.

e) Jakost obvodu LC je příliš nízká - použijte kvalitnější cívku (s menším odporem vinutí) nebo použijte rezonanční obvod s větší indukčností a menší kapacitou. Lze také zmenšit odpor rezistoru R5.

f) Jakost obvodu LC je příliš velká - do série s L1 zapojte rezistor (pro první přiblížení s odporem 100 Ohm).

Jaroslav Belza

Dosud nepublikováno

[1] Záznamový zesilovač pro kazetový magnetofon. Amatérské radio 10/1991, s. 396

26. 11. 2000