Snímací zesilovač ke kazetovému magnetofonu
Playback amplifier for cassette recorder

Snímací zesilovač používá integrovaný obvod MDA2054, který je speciálně určen pro magnetofony, má velmi malý šum a v dané aplikaci dává výborné výsledky. Funkčně je zesilovač rozdělen na snímací zesilovač s reprodukčními korekcemi a na lineární napěťový zesilovač se ziskem 40 dB. To umožňuje použít napěťový zesilovač i při záznamu, viz obr. 2 zde. Celý magnetofon postavíte s tímto jednoduchým nebo nebo tímto složitějším záznamovým zesilovačem.

Popis zapojení


Obr. 1. Snímací zesilovač ke kazetovému magnetofonu
Figure 1. Playback amplifier for cassette recorder

Schéma zapojení snímacího zesilovače je na obr. 1. Předzesilovač používá tranzistory T1 a T2 integrovaného obvodu. Rezistory R6, R7 a kondenzátor C4 určují korekce pro pásek Fe, podle normy 120 a 3180 µs. Na nízkých kmitočtech se zmenšuje zesílení předzesilovače , uplatňují se rovněž vazební kapacity. Určitého vyrovnání kmitočtové charakteristiky lze dosáhnout zvětšením druhé časové konstanty, v tomto případě asi na 5000 µs.

Přepínání korekcí pro pásky Cr a Me, s časovou konstantou 70 µs, je realizováno tranzistorem T3, který spíná doplňkové korekce na výstupu předzesilovače. Proti přímému přepínání časových konstant ve snímacím zesilovači je při použití bipolárního tranzistoru tento způsob výhodnější. Na výstupu předzesilovače je odporový trimr R12, kterým nastavíme na výstupu požadované napětí.

Z výstupu snímacího zesilovače je signál přiveden na lineární zesilovač se zesílením 100. Lineární zesilovač používá tu část obvodu MDA2054, která je v katalogu TESLA označena jako korekční zesilovač. Je to vlastně operační zesilovač určený pro nf aplikace. Na výstupu lineárního zesilovače dostáváme již dostatečně zesílený signál, vhodný pro další zpracování.

Obr. 2. Deska s plošnými spoji snímacího zesilovače. Kliknutím získáte obrázek v rozlišení 600 dpi
Figure 2. Playback amplifier PCB layout. Click to get 600 dpi resolution image


Obr. 3. Rozmístění součástek na desce
Figure 3. Locations of components on the board

Snímací zesilovač jsem postavil na desce s plošnými spoji podle obr. 2. Deska je navrhnuta na součástky, které byly v roce 1986 (tehdy zapojení vzniklo) k dispozici. Pokud by někdo tento zesilovač stavěl, doporučuji desku upravit na součástky, které se dnes prodávají. Z tohoto důvodu jsem rozmístění součástek na obr. 3 tentokrát pouze oskenoval z Amatérského radia. Překreslovat ho mi přišlo jako marná práce. Na desce je jeden kanál. Pro stereofonní provedení je třeba osadit dvě desky. Součástky v korekcích vybereme s tolerancí do 5 %. Kondenzátor C2 je vhodné zformovat připojením na jmenovité napětí po dobu několika hodin. Po naformování se zmenší jeho svodový proud na zlomek původní velikosti. Na nístě C2 můžeme také použít tantalový kondenzátor (bez formování).

Oživení snímacího zesilovače je snadné. Zkratujeme vstup 1 a připojíme zdroj, nejlépe regulovatelný. Pomalu zvětšujeme napájecí napětí na 15 V a současně měříme odběr. Měl by být asi 8 mA. Voltmetrem zkontrolujeme napětí na vývodech 7 a 13 IO, mělo by být asi polovina napájecího. Je-li vše v pořádku, připojíme na vstup magnetofonovou hlavu a propojíme výstup 1 se vstupem 2, tak jak je naznačeno ve schématu. Na kvalitním magnetofonu si na dobrou kazetu nahrajeme signál o kmitočtu asi 1 kHz v plné úrovni. Tuto kazetu pak vložíme do přístroje s oživovaným snímacím zesilovačem. Při přehrávání nastavíme na výstupu 2 trimrem R12 signál 1 V. V případě potřeby můžeme nastavit i jiné výstupní napětí v rozsahu 0 až 4 V. Čím větší napětí nastavíme, tím je menší přebuditelnost snímacího zesilovače. Při výstupním napětí 1 V je přebuditelnost asi 12 dB.

Úpravy

Snímací zesilovač lze použít i pro cívkové magnetofony. Je však třeba upravit korekční členy R6, R7, C4 a R8, R9, C6 tak, aby nejen vyhovovaly příslušné rychlosti posuvu pásku, ale aby také velikost signálu na živém konci R12 nepřesáhla 50 mV. Současně je třeba změnit kapacitu C1 (tvoří s indukčností snímací hlavy zatlumený rezonanční obvod s kmitočtem 15 až 25 kHz). Normou doporučené časové konstanty jsou 90 µs pro rychlost 9 cm/s a 50 µs pro rychlost 19 cm/s. Jednoznačné zapojení upraveného zesilovače nelze uvést, protože hlavy pro cívkové přístroje jsou co do parametrů velmi různorodé. Stereofonní hlavy pro kazetové magnetofony mají naopak v převážné většině indukčnost 100 až 120 mH, stejnosměrný odpor 200 až 400 Ohm a přibližně stejné výstupní napětí.

V zesilovači není třeba použít obvod MDA2054. Snímací zesilovač můžete postavit s diskrétními tranzistory (např. BC549C nebo BC550C), v napěťovém zesilovači lze použít nějaký operační zesilovač, vhodný pro nf aplikace (1/2 NE5532, MC4558 apod.). Pak vynecháme C10 a R18, neboť tyto součástky zajišťují kmitočtovou kompenzaci a zátěž výstupu obvodu MDA2054 a u běžných OZ nejsou potřeba.

Seznam součástek

R1 330 kOhm   C1 680 pF, svitkvý / film
R2, R14, R17 100 kOhm C2, C5, C11 10 µF, elektrolyt.
R3 12 kOhm C3 50 µF (47 µF), elektrolyt.
R4 470 Ohm C4 3,9 nF, svitkvý / film
R5 1,5 kOhm C6 10 nF, svitkvý / film
R6 27 kOhm C7, C9 20 µF (22 µF), elektrolyt.
R7 1,5 MOhm C8 1 µF, elektrolyt.
R8 3,3 kOhm C10 47 pF, keramický
R9 5,6 kOhm C12 100 nF, keramický
R10, R13 4,7 kOhm C13 22 pF, keramický
R11 22 kOhm IO MDA2054 (TDA2054)
R12 33 kOhm, odporový trimr T3 KC237 (BC...)
R15 120 kOhm    
R16 1 kOhm    
R18 2,2 kOhm Deska s plošnými spoji bcs18

Jaroslav Belza

Snímací zesilovač byl otištěn v Amatérském radiu č. 3/1990 na s. 95.

28. 9. 2000