Štvorkanálový voltmeter Nebraska V4®
4 Channel Voltmeter Nebraska V4®

V článku je popísaný jednoduchý voltmeter, pripojený k sériovému portu PC. O ovládánie voltmetra a zobrazenie údajov sa stará program v počítači.


Obr. 1

Sériový port nám dovoľuje vyhodnotiť až štyri vstupné signály. Pre štyri komparátory pritom stačí jeden RC člen. Presnosť merania závisí od výstupného napätia počítača, teda od jeho napájacieho zdroja a na budičoch liniek sériového portu. Aby sme získali vlastné referenčné napätie s väčšou presnosťou, začleníme do obvodu stabilizátor napätia tvorený dvoma Zenerovými diodami. Merací rozsah tým bude približne ±8 V. Pri použití napäťového deliča je možné merať až v rozsahu ±48 V. Celé zariadenie je napájané zo sériového portu a nevyžaduje externé napájanie.Vstupy 1 a 2 sú osadené vstupnými rezistormi s odporom 100 kOhm, aby vstupné napätie v kľude bolo rovné 0. Ďalšie vstupy ponecháme bez vstupných rezistorov, teda s veľmi vysokým vstupným odporom, aby bolo možné merať i objekty s veľkým výstupným odporom. Kanály 3 a 4 nesmú zostať nezapojené pri meraní (ak by mali zostať nezapojené, treba ich pripojiť na „zem“). Obvod LM324 má celkovú spotrebu okolo 1 mA, je ho teda možno bez problémov napájať priamo z portu. Ako aplikáciu štvorkanálového možno uviesť napríklad merač vlastností tranzistorov.

Doska s plošnými spojmi je navrhnutá ako obojstranná. Návrh bol zameraný na elektromagnetickú kompatibilitu. Vyplnením medi medzi spojmi bude voltmeter menej ovplyvnený rušením z počítača. Pre lepšiu spájkovateľnosť sú medené cestičky pocínované.

Obr. 2. Doska s plošnými spojmi .
(Použijete-li pravé tlačítko myši na obrázek spojů a zvolíte-li "Uložit obrázek jako", získáte obrázek desky v rozlišení 600 dpi)
Fig. 2. PCB layout. Click right mouse button and choose "Save image as" to get 600 dpi resolution image

Postup pri osadzovaní dosky s plošnými spojmi: Pripravíme si dosku a krajný rámovací obrazec jemne obrúsime, aby nedošlo ku skratu na konektore. Hrany dosky obrúsime do takej miery, aby sa bez problémov vošla do krabičky. Konektor pripojíme podľa zhodujúcich sa plôšok, jedna strana konektora má väčší počet vývodov a presne aj na doske plošného spoja je to tak. Súčiastky osadíme zo strany, na ktorej je viac pocínovanej medi. Kondenzátory C1, C2 a C3 osadzujeme naležato, aby sa dala krabička dobre zavrieť. Ďalej postupujeme podľa osadzovacieho predpisu uvedenom na obrázku. Ak nechceme použiť verziu s konektormi, pripojíme meracie vodiče priamo na dosku na prislúchajúce miesto, kde mali byť pripojené konektory jack. Ako zem je použitá celá maska pocínovanej medi. Nakoniec založíme plechový kryt s priechodkou na zadnú stranu a krabičku voltmetra zacvakneme. Nezabudnite najskôr pretiahnuť vodiče cez priechodku, kým niesú prispájkované k doske.

Ovládací program pre Windows 9x k stiahnutiu na adrese http://terabit.szm.sk/programy/svoltwin.EXE a na internetových stránkách PE. Namerané údaje sa ukladajú na disk, prípadne sa zobrazujú na mikrografe.

Miroslav Vavro - Terabit, e-mail: terabit(at)nextra.sk

Dalšie informácie (vstupný delič a príklady použitia voltmetra) nájdete na http://www.terabit.szm.sk/svolt.htm . Na tejto adrese si môžete voltmeter objednať tiež ako stavebnicu.

6. 8. 2001
19. 8. 2001 upd.