LED na 1,5 V bez cívky
LED on 1.5 V without coil

Nedávno jsem byl e-mailem požádán, zda nemám zapojení blikače s LED na 1,5 V. Prohledal jsem staré poznámky a nalezl zapojení, které jsem upravil (půvadně bylo s germaniovým tranzistorem). Není bez zajímavosti, že původní zapojení pracuje v jednom primitivním přístroji dodnes, už více jak 20 let.

Popis zapojení


Obr. 1. LED na 1,5 V
Fig. 1. LED on 1.5 V

Zapojení obvodu je na obr. 1. Podle zvolených součástek LED buď bliká nebo, při vyšším kmitočtu blikání, se její svit jeví jako trvalý. Obvod je vlastně jednoduchý měnič s nábojovou pumpou. Jeho základem je multivibrátor s tranzistory T1 a T2. Na výstupu multivibrátoru jsou krátké kladné impulsy. Multivibrátor pracuje tak, že kondenzátor C1 se pomalu nabíjí přes R1 tak dlouho, dokud se neotevře T1 a následně T2. Otevřením T2 se změna napětí přenese na bázi T1 a celý proces se lavinovitě urychlí. C1 se přes přechod b-e T1 a R2 rychle nabíjí na opačnou polaritu. Když je C1 zcela nabije, tranzistory se přivřou, následně lavinovitě uzavřou a celý cyklus se opakuje.

Po většinu času jsou tranzistory uzavřeny a kondenzátor C2 se nabíjí přes rezistory R3 a R4. Když se tranzistory otevřou, napětí na kondenzátoru C2 se přičte k napájecímu napětí a LED blikne. LED je nejvhodnější s velkou svítivostí a malým prahovým napětím. Taková LED v uvedeném obvodu již trochu svítí nebo bliká při napětí 0,9 V. Použijete-li LED s prahovým napětím okolo 2,2 V, bude minimální napájecí napětí asi 1,2 V. Intenzitu svitu nebo záblesků LED lze zvětšit, zapojíte-li místo R4 diodu, nejlépe germaniovou nebo Schottky. Intenzita však bude větší jen při větším napájecím napětí, při menším je naopak vhodnější použít rezistor.

U multivibrátoru je důležité zvolit vhodně odpor rezistoru R1. Bude-li odpor příliš malý nebo velký, nebude kmitat. Odpor je závislý na maximálním napájecím napětí a zesilovacím činiteli tranzistorů. Pokud multivibrátor nekmitá, změřte odběr obvodu. Bude-li obvod odebírat jen malý proud (<1 mA) je odpor rezistoru příliš velký. Naopak, při odběru asi 10 mA je jeho odpor příliš malý. K oživení je vhodné použít odporový trimr na místě R1 a obvod oživit při maximálním napájecím napětí (1,6 V).

Tab. 1. Některé použitelné typy tranzistorů
Table 1. Some suitable tranzistors
Typ  
c b e BC546, BC238, KC238 apod. T1 (n-p-n)
c b e BC327, KC638 apod. T2 (p-n-p)
e c b BC638, BC640 apod. T2 (p-n-p)

Jaroslav Belza

Dosud nepublikováno

24. 2. 2001