www.belza.cz - homepage

Jak zjistit impedanci koaxiálního kabelu?
How to determine the coaxial cable impedance?

Impedanci neznámého koaxiálního kabelu můžeme celkem spolehlivě odhadnout podle jeho kapacity. Měrná kapacita koaxiálního kabelu, tj. kapacita na 1 metr délky je určena vzorcem

 ,
kde ε je permitivita dielektrika kabelu, D průměr vnějšího pláště (stínění) a d průměr vnitřního vodiče. Stejné údaje však zároveň určují i charakteristickou impedanci kabelu:

 .
Není třeba přepočítávat vzorce, stačí si uvědomit, že permitivita se sice liší podle použitého dielektrika, ale u běžných kabelů jsou tyto konstanty obdobné. Relativní permitivita běžných dielektrik používaných v kabelech je podobná a kapacita kabelu se shodnou impedancí je úměrná její odmocnině. Permitivita polyetylénu (RG-174/U) je εr = 1,52, pěnového polyetylénu (podle typu kabelu) εr = 1,2 až 1,37.
Stačí tedy použít nějaký měřič kapacity pracující s nízkým kmitočtem (aby se neuplatňovalo vedení signálu kabelem a odrazy), změřit kapacitu a podělit ji délkou kabelu v metrech.
Kapacita běžných 50Ω kabelů pak bývá okolo 100 pF/m, kabelů s charakteristickou impedancí 75 Ω okolo 65 pF/m a kabelů 93 Ω (95 Ω) okolo 50 pF/m.
Můžete tak identifikovat kabel ze starých zásob, z výprodeje nebo burzy. Zajímavé údaje o kabelech a dielektrikách lze zjistit i z těchto odkazů

http://www.rfcafe.com/references/electrical/coax-chart.htm
http://www.pulsedpower.net/Info/common_dielectrics.htm


Charakteristická impedance
Characteristic impedance
Kapacita kabelu
cable capacitance
50 Ω aprox. 100 pF/m
75 Ω aprox. 65 pF/m
93 Ω aprox. 50 pF/m

Jaroslav Belza

Článek byl otištěn v časopise "Praktická elektronika" 4/2016 na s. 28
This article was printes in magazine "Praktická elektronika" 4/2016, page 28

31. 10. 2017