Domovní zvonek - gong
Door bell - gong

V příspěvku je popsán domovní zvonek s obvodem GI123 (SAB123), který imituje zvuk gongu. Jak je vidět ze základního zapojení na obr. 1, stačí obvodu GI123 k funkci jen několik vnějších součástek. Stikneme-li tlačítko připojené k vývodu 1, ozve se z reproduktoru zvuk tříhlasého gongu. Podobně se ozve po stisku tlačítka připojeného k vývodu 2 dvouhlasý, resp. po stisku tlačítka připojeného k vývodu 3 jednohlasý gong. Obvod GI123 má v klidovém stavu zanedbatelný odběr proudu. Po stisku tlačítka se zvětší asi na 3 mA a zároveň se na výstupu obvodu (vývod 6) objeví stejnosměrné napětí asi 1 V. Výstupní signál je superponován k tomuto napětí. Základní parametry obvodu jsou v tab. 1.


Obr. 1. Základní zapojení obvodu GI123
Figure 1. Application diagram GI123
Tab. 1. Základní parametry obvodu GI123 (SAB123)
Table 1. Basic electrical characteristics
  Min. . Max Poznámka
Napájecí napětí / Voltage supply 1,3 V 3,3 V  
Vstupní napětí L / Input voltage L   0,6 V vstup 1, 2 nebo 3 sepnut
Vstupní napětí H / Input voltage H 2,1 V   při napájení 3 V
Vstupní proud L / Input current L   -60 µA  
Vstupní proud H / Input current H   -30 µA  
Výstupní proud / Output current   2 mA vývod 6
Výstupní napětí / Output voltage 2,2 V   vývod 6, výst. proud 2 mA
Odpor rezistoru oscilátoru 100 k 300 k určuje výšku tónu

Postavil jsem s tímto obvodem jednoduchý domovní zvonek. Schéma zapojení je na obr. 2. Základní zapojení je doplněno usměrňovačem a stabilizátorem, aby bylo možné napájet gong přímo z domovního rozvodu. Kladná půlvlna napětí ze zvonkového transformátoru prochází diodami D1 (kterou je třeba připojit paralelně k tlačítku) a D2 a nabíjí kondenzátor C1. Pokud stiskneme tlačítko zvonku, otevře záporná půlvlna tranzistor T2 a aktivuje integrovaný obvod. Kondenzátor C3 zabraňuje falešnému spuštění obvodu rušivými impulsy, při větším rušení můžeme zvětšit jeho kapacitu. V případě potřeby zde můžeme použít i elektrolytický kondenzátor na větší napětí (10 µF/63 V), avšak musíme počítat s tím, že při trvalém stisku tlačítka, kdy je na tomto kondenzátoru střídavé napětí, se za nějaký čas zničí. Kondenzátor C4 lze ze zapojení vypustit - pak je obvod gongu spouštěn každou zápornou půlvlnou a při trvalém stisku tlačítka zvonku se z reproduktoru ozývají nepravidelné zvuky. Naopak po zapojení C4 je v tomto případě gong znovu spuštěn až po doznění.


Obr. 2. Zapojení gongu s obvodem GI123
Figure 2. Door bell with GI123

V původním zapojení tekl tranzistorem T3 proud asi 50 mA, způsobený rozdílem mezi výstupním napětím IO a prahovým napětím tranzistoru T3. Tento proud jsem podstatně omezil zapojením diody D4 v emitoru T3, aniž by se zmenšila hlasitost zvonku. Jinou možností je zapojit na místě T3 dva tranzistory v Darlingtonově zapojení nebo integrovanou dvojici, např. BD679 a místo diody D4 zapojit propojku. Hlasitost gongu bude v tomto případě větší. Deska s plošnými spoji a rozmistění součástek je na obr. 3. Gong vestavíme spolu s reproduktorem do vhodné skříňky. S výhodou můžeme použít reproduktorovou skříňku od walkmana, kterou lze levně sehnat na tržišti. Na impedanci reproduktoru příliš nezáleží, v případě potřeby lze hlasitost upravit změnou odporu rezistoru R4.


Obr. 3. Deska s plošnými spoji gongu. Kliknutím získáte obrázek v rozlišení 600 dpi
Figure 3. Gong PCB layout. Click to get 600 dpi resolution image


Obr. 4. Rozmístění součástek na desce
Figure 4. Locations of components on the board

Seznam součástek

R1 22 kOhm   D1, D2, D4 1N4001
R2, R4 2,2 kOhm D3 BZX83V003.9
R3 180 kOhm T1, T2 BC238 (BC546, ...)
C1 1000 µF/ 16 V T3 BC639
C2, C4 10 µF/50 V IO1 GI123 (SAB123)
C3 100 nF/63 V, fóliový / film Deska s plošnými spoji bcs19
Reproduktor / Speaker 8 Ohm    

Jaroslav Belza

Článek byl otištěn v Praktické elektronice č. 8/1996 na s. 22 pod značkou VH.

8. 10. 2000