www.belza.cz - homepage

Hydrofon
Hydrophone


Obr. 1. Zapojení předzesilovače pro piezoměnič ve funkci mikrofonu
Fig. 1. Hydrophone amplifier for PC input

Popis zapojení

Před časem mne požádala dcera, abych jí k jakési školní práci vyrobil mikrofon schopný nahrávat zvuky ve vodě. Po „poradě“ s internetem jsem zjistil, že většina amatérských konstrukcí používá jako senzor běžný „piezoelement“, doplněný předzesilovačem s tranzistorem typu JFET. Následné pokusy však ukázaly, že zesílení tranzistorem JFET je malé a signál je slabý. Kapacita piezoměniče je poměrně velká (asi 22 nF pro KBI-2734) a velký vstupní odpor zesilovače tak vlastně ani není potřeba.
Zapojení předzesilovače vhodného pro připojení k PC je na obr. 1. Napájení je zajištěno z mikrofonního vstupu PC. Napěťové zesílení je asi 40 a zpětná vazba (R1, R2 a C2) zajišťuje s piezoměničem s kapacitou 22 nF plochou kmitočtovou charakteristiku zesilovače asi od 50 Hz. Zesílení lze upravit změnou R4. Poměrně důležité jsou i ochranné diody na vstupu – při poklepání dodá piezo tolik energie, že když k němu připojíte LED, blikne.
Mechanické uspořádání je patrné z fotografií. Uspořádání podle obr. 4 lze použít jen v nevelké hloubce (zkoušeno do půl metru) a zvuk přenášený mechanicky po kabelu, např. protažení kabelu mezi prsty je bohužel dobře slyšet. Kabel by asi bylo lepší vyústit na boku víčka nebo zvolit jiné mechanické uspořádání. Zařízení překvapivě dobře funguje i na vzduchu jako běžný mikrofon k PC.

Circuit description

Some time ago, my daughter asked me to made her microphone capable of recording sounds in the water for some school work. After "consultation" with the Internet, I found that most amateur constructions used as sensor piezoelectric buzzer, complete with preamp JFET transistor type. Subsequent experiments showed that the gain JFET transistor is small and the signal is weak. Capacity of buzzer is quite large (about 22 nF for KBI-2734) and high input resistance of the amplifier is not actually needed.
Preamplifier circuit suitable for connection to a PC is shown in Fig. 1. The power supply is provided from the microphone input PC. The voltage gain of about 40 and a feedback (R1, R2, C2) provided with a capacity buzzer of 22 nF flat frequency response of the amplifier above 50 Hz. The gain can be adjusted by changing R4. Important are protection diodes on the input - when you knock on buzzer, piezo give so much energy that when you connect LED, it flashes. The mechanical arrangement (not so good) is evident from the photographs. It be used only in a small depth (tested to half a meter) and mechanically sound transmitted through the cable. The device works surprisingly well even on the air as a regular microphone to your PC.


Obr. 2. Předzesilovač jsem postavil se SMD na kousku univerzální desky. Samozřejmě lze použít i klasické drátové součástky (1N4148 a BC548B)
Fig. 2. The preamp is built on a piece of universal board with SMD. Of course you can also use the classic wire components (1N4148 and BC548B)


Obr. 3. Na konce kabelů jsem nanesl tavné lepidlo a celek hermeticky zatavil do smršťovací bužírky
Fig. 3. At the end of the cables I applied hot melt adhesive and a whole hermetically sealed in shrink tubing


Obr. 4. Piezoměnič je s mezikroužkem vlepen do víčka od PET lahve a utěsněn silikonovým tmelem
Fig. 4. Buzzer with extension tube is glued into the lid of PET bottles and sealed with silicone sealant

Jaroslav Belza

Článek byl otištěn v časopise "Praktická elektronika a Amatérské Radio" 8/2013 na s. 22
This article was printes in magazine "Praktická elektronika a Amatérské Radio" 8/2013, page 22

18. 11. 2014